Kongres Obsługi Gotówki 2017

We wrześniu odbyła się trzecia edycja najważniejszej konferencji poświęconej gotówce w naszym kraju. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele NBP, banków, firmy CIT, dostawców technologii. Podczas Kongresu Obsługi Gotówki prezentowano obecną sytuację w procesach gotówkowych jak i plany wprowadzania nowych regulacji. Przepisy te już niebawem mają gruntownie zmienić stosowane praktyki. Część prezentacji poświęcona była rozwiązaniom, bez których spełnienie nowych wymogów prawnych będzie praktycznie niemożliwe. Zapraszamy na relacje z KOG 2017.

Obrót  gotówkowy dla gospodarki nadal bardzo ważny

Przedstawiciel Związku Banków Polskich, Włodzimierz Kiciński, podczas powitalnego wystąpienia stwierdził, że obrót gotówkowy nadal jest bardzo ważny, ponieważ odpowiada za jedną dziesiątą tego, co dzieje się w naszej gospodarce. Do tego stwierdzenia nawiązał członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, dr Jacek Bartkiewicz, przytaczając najnowsze dane statystyczne. Według nich w obiegu obecnie jest gotówka o łącznym nominale 192 miliardów złotych. Tak duża wartość wynika z zwiększającej się ilości pieniądza fizycznego w obrocie, który wynosił w ostatnich latach nawet kilkanaście procent rocznie. Wśród banknotów najwięcej, bo aż 60%, jest tych o nominale 100 zł.

Perspektywy rozwoju rynku obrotu gotówki w Polsce

Podczas sesji poświęconej perspektywom rozwoju rynku obrotu gotówkowego przedstawicielka departamentu Emisyjno-Skarbcowego w NBP, dr Joanna Kołodziej stwierdziła, że gotówki wciąż przybywa, ale zmniejsza się intensywność wzrostu. Wstępne prognozy zakładają, że na koniec 2017 roku wzrost ten wyniesie około 5%, a w roku 2018 – 6%. Mimo dużego zapotrzebowania na rynku, coraz mniej odprowadza się monet  o nominale 1,2,5 groszy. NBP analizuje możliwe rozwiązania usprawniające, np. stosowanie rozliczania pobrań i odprowadzeń monet wg ich wagi, pakowanie monet luzem.

Kongres Obrotu Gotówki 2017, źródło AleBank.pl

W działaniach NBP, których celem jest rozwój rynku obrotu gotówkowego, szczególnie istotne będą bezpieczeństwo i jakość w procesie, a także standaryzacja i optymalizacja procesów. Podczas prezentacji przedstawiono harmonogram działań NBP, wg którego te cele mają być osiągnięte.

Najbliższy ważny termin to lipiec 2018. Wtedy mają być przyjęte kryteria jakości obiegowej i testy urządzeń, wdrożone odprowadzanie banknotów w jednym strumieniu oraz wieloorientacyjne sortowanie. Rozpocznie się również przygotowywanie kwartalnych sprawozdań. W tym terminie planowane jest też rozpoczęcie pilotażu standardowej zawartości worka i nowych opakowań.

Przyszłość obsługi gotówkowej w bankach komercyjnych

Tematem wystąpienia przedstawiciela banku BZ WBK S.A., Tomasza Zientka, była przyszłość obsługi gotówkowej w bankach komercyjnych. Prelegent przedstawił obecne trendy w światowej i polskiej bankowości w zakresie liczby banków, oddziałów i ilości gotówki w obiegu. Konkluzją tej analizy było stwierdzenie, że stajemy się społeczeństwem bezoodziałowym we wciąż gotówkowym świecie. Zwrócono uwagę, że koszt obsługi gotówki do dochodów w bankach rośnie systematycznie i że przybywa sytuacji, w których nie można wykonać płatności z użyciem gotówki. Zwiększa się też liczba urządzeń samoobsługowych oraz transakcji wpłat i wypłat dokonywanych przy ich pomocy.

Przedstawiciel BZ WBK podkreślił, że obrót gotówkowy obecnie jest rozproszony. Przedstawił również oczekiwania banków wobec firm CIT – wdrożenie pilotażowe jednokrotnego liczenia, jednolity sposób określania stawek i zasad w transporcie, zapewnienie dodatkowej powierzchni w związku z planowanym wprowadzeniem depozytu NBP.

Obrót gotówkowy w sektorze bankowości spółdzielczej

Przedstawiciel Banku BPS SA, Łukasz Zieliński, zaprezentował w jaki sposób obsługuje się gotówkę w zrzeszeniach banków spółdzielczych. W BPS w tym obszarze tylko niektóre banki współpracują indywidualnie poza zrzeszeniem z bankami komercyjnymi i firmami CIT. Banki spółdzielcze zrzeszenia BPS preferują model samodzielnego przeliczania znaków pieniężnych oraz obsługi zasileń i odprowadzeń przez Bank BPS. W SGB funkcję cash processora od kilku lat pełnią wybrane banki komercyjne i firmy CIT. Kilka banków spółdzielczych korzysta indywidualnie z usług firm CIT.

Zaprezentowano również stan przygotowań Banku BPS do spełnienia Zarządzenia Prezesa NBP nr 19/2016. Bank wyposaża skarbce w nowe sortery spełniające wymogi Zarządzenia i przygotowuje się do sprawozdawczości I etapu. Bank BPS poszukuje również sposobów na wypełnianie przez banki zrzeszone obowiązków za swoim pośrednictwem w taki sposób, aby odbyło się to przy minimalnym obciążeniu zadaniami i  kosztami wdrożenia nowych rozwiązań.

Firmy CIT w zmieniającym się rynku obsługi gotówki

Prezes zarządu POFOG, Patryk Mazurkiewicz, w swoim wystąpieniu skupił się na nowej roli firm CIT w zmieniającym się rynku obsługi gotówki w Polsce. Z jednej strony obserwuje się niestabilne kursy walut, wzrost ilości gotówki w obiegu, rozwój urządzeń samoobsługowych do dystrybucji gotówki. Z  drugiej strony – wzrost wymagań kompetencyjnych dla personelu, malejące zainteresowanie branżą wśród potencjalnych pracowników i rosnąca presja płacowa. Taka sytuacja powoduje, firmy stają przed dylematem: konsolidacja sektora czy zatrudnienie obcokrajowców?

Szanse dla rynku logistyki wartości pieniężnych wynikają z kontynuacji prac nad standaryzacją procesów obsługi gotówki, implementacji nowych technologii w obsłudze wartości pieniężnych i raportowaniu, zmiany w modelu dystrybucji gotówki oraz automatyzacji procesów u outsourcerów.

Co może zyskać handel detaliczny na automatyzacji procesów gotówkowych?

Kongres Obrotu Gotówki 2017, źródło: aleBank.pl

O automatyzacji procesów gotówkowych w handlu detalicznym mówił przedstawiciel firmy Talemax, Krzysztof Kołodziejczyk. Przedstawił różne typy urządzeń automatyzujących obsługę pieniądza zarówno w oddziale banku, centrum handlowym jak w placówce handlowej.

Dużo uwagi poświęcił rozwiązaniom automatyzującym przyjmowanie wpłat – wrzutniom on-line, wpłatomatom i rozwiązaniom recyglingowym oraz integracji back office i kas.  Firmy mają do wyboru kilka wariantów pozyskania takich rozwiązań – samodzielny zakup przez sklepy, skorzystanie z oferty firmy CIT lub skorzystanie z całościowej oferty banku.

Wśród najważniejszych korzyści dla sklepów wymieniono : automatyczne przygotowanie zasiłków, mniejsze koszty przeliczania gotówki, natychmiastowy dostęp do środków na koncie, mniejszą liczbę transportów, skrócenie czasu pracy kasjerów i menadżerów oraz zwiększenie bezpieczeństwa i ograniczenie strat.

NBP o procesie wprowadzenia w życie Zarządzenia nr 19/2016

Przedstawicielka Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP, Grażyna Senderowicz, scharakteryzowała standardy postępowania z banknotami, przedstawiając rekomendacje i przepisy NBP oraz kryteria sortowania banknotów wg jakości obiegowej. Przedstawiono również szczegóły regulacji, które będą dotyczyć testów urządzeń do procesowania banknotów.

Podsumowując swoje wystąpienie prelegentka przypomniała podstawowe wymagania jakie będą obowiązywać banki od lipca 2018 roku – dostosowanie i testowanie urządzeń oraz sprawozdawczość kwartalna. Przedstawiła też zakres wsparcia jakie NBP udzieli rynkowi od września br. Będzie to sprzedaż zestawów banknotów, udział w testach z zestawami NBP, testy w siedzibie NBP, publikacja wykazu typów urządzeń i dodatkowe informacje o testach na stronie www banku.

Niezwykle ważna deklaracja padła w odpowiedzi na pytanie z sali.  Dyrektor Senderowicz potwierdziła, że jeśli w umowach między bankiem a dostawcą urządzeń będą zawarte odpowiednie zapisy, bank będzie mógł opierać się na testach maszyn przeprowadzonych przez dostawcę. W takim przypadku nie będzie musiał wykonywać własnych testów. To stwierdzenie w praktyce może oznaczać, że w Polsce będzie obowiązywał system zbliżony do tego, który stosowany jest w strefie Euro, gdzie nie bank a dostawca odpowiada za przetestowanie wszystkich urządzeń.

KOG 2017

Większość wystąpień podczas tegorocznej edycji kongresu, dotyczyła zmian przepisów jakie czekają rynek w najbliższych miesiącach oraz sposobów efektywnego przygotowania się do ich spełnienia. Nic w tym dziwnego, ponieważ zmiany są bardzo znaczące a czasu jest już niewiele. Kolejna edycja kongresu odbędzie się zapewne już po wejściu w życie części nowych przepisów więc podczas wystąpień można spodziewać pierwszych komentarzy i wniosków. KOG 2018 zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Wrzesień 2017

Dodaj komentarz